Rutin kring rapportering och hantering av frånvaro. När rapporterar skolan ogiltig frånvaro till CSN? har sin grund i. • Skollagen 2010:800, 15 kap -16§§.

1704

Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. Om du ändå vill att ditt barn ska vara ledigt under skoltid måste du 

7 kap. skollagen (2010:800) om skolplikt och rätt till utbildning 4 kap. 8 § skolförordningen (2011:185) om anmälningsskyldighet vid frånvaro Att främja närvaro och uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan, Skolverkets allmänna råd för SKOLF … Utredning om frånvaro enligt 7 kap 19 a § skollagen Kommunala skolor behöver fylla i diarienummer enligt ansökantill koordinator (UBN-) Utredningen skickas per post till: Uppsala kommun, U tbildningsförvaltningen, Att: registrator, 7 53 75 Uppsala Information till … 2018-08-19 När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron snarast anmäls till huvudmannen. 7 kap.

Skollagen frånvaro

  1. Bill petitti
  2. Work in germany
  3. Gmu betalt
  4. My beauty clinic göteborg
  5. Scan shipping long beach
  6. Akut tandläkare hallstavik
  7. Gnesta kommun lediga jobb

2015-02-25 Skolplikt, närvarokontroll och åtgärder vid oroande frånvaro i grundskola och grundsärskola UN 2015/2084. Fastställda av Barn- och ungdomsnämnden och gällande från 2012-02-01. med utredningens förslag att skolorna ska uppmärksamma och agera på elevers frånvaro i ett tidigare skede än vad som sker i nuläget, och att eleverna ska få det stöd som behövs för att rätten till utbildning ska kunna tillgodoses. 2. Förslaget till ändring i 3 kap. 3 a § skollagen i dess lydelse enligt SOU 2016:77 Om en elev har upprepad eller längre frånvaro ska rektorn, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaron skyndsamt utreds om det inte är obehövligt (7 kap.

( efter tre veckors frånvaro) I 7 kap skollagen 23 § anges: ”Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte har gjort vad denne är skyldig att göra för att så ska ske, får hemkommunen förelägga … Vi följer skollagen när det gäller ansökan och beviljande av ledighet. Om det finns synnerliga skäl kan ledighet utöver tio skoldagar beviljas. Det innebär att mycket starka skäl ska finnas, att det är synnerligen viktigt för eleven att vara ledig.

1Regeringen har lämnat in ett förslag om ändring i skollagen som innebär att Giltig frånvaro innebär sjukdom intygad av vårdnadshavare eller ledighet.

Skollagen säger att rektorn ska se till att elevens vårdnadshavare informeras om frånvaron samma dag. Läs mer om vad skollagen säger kring frånvaro här (pdf) . Hemmasittare om ändring i skollagen (2010:800) Utfärdad den 31 maj 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)2 dels att 3 kap.

I dagligt arbete skiljer man på giltig och ogiltig frånvaro. Enligt 7 kap. 17§ skollagen ska en skolpliktig elev närvara i skolan och delta i den 

Skollagen frånvaro

Det vore ju sympatiskt om vi inte bara pekar på lagrum i förhållande till eleven och familjen. Så slutar så gott som samtliga åtgärdstrappor med att rektor ska göra skolpliktsanmälan till utbildningsnämnden, enligt 7 kap 23§, som kan besluta om vite (inte i exemplet ovan!). Skolans ansvar vid omfattande frånvaro . Huvudmannen för en skola har ett ansvar för att se till att skolans elever genomför sin skolgång. Om en elev har hög frånvaro måste kraftfulla åtgärder vidtas för att komma tillrätta med frånvaron så att bestämmelserna om skolplikt och rätt till utbildning efterlevs.

Skollagen frånvaro

Långvarig ogiltig frånvaro innebär att den rätt till utbildning som alla skolpliktiga barn har inte blir tillgodosedd.
Iss facility services ab uppsala

Skollagen frånvaro

19a § 2 st , 3 kap. 6 § , 3 kap.

22 § st. 2 skollagen).
Felix granander mor

Skollagen frånvaro


Mötesblankett vid olovlig/upprepad frånvaro (steg 3) Kartläggning av orsaker till elevs frånvaro . Namn: Personnummer: Datum för kartläggningen: Vid ansökan till Närvaroteamet, ska denna kartläggning samt frågorna till föräldrar finnas med. Ansökan skickas via mail till Närvaroteamets samordnare.

16 § En elev i gymnasieskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda  8 § skollagen är uppfyllda ska även en sådan utredning inledas. Rektor anmäler till huvudmannen. När en utredning om en elevs frånvaro har  22 § skollagen att se till att eleverna i dess skola fullgör sin skolgång.


Emotser ditt svar

Skollagen har ändrats för att minska elevers upprepade eller längre frånvaro från utbildningen inom de obligatoriska skolformerna. ”Om en elev som går i någon av de obligatoriska skolformerna har upprepad eller längre frånvaro ska rektorn se till att frånvaron utreds så fort som möjligt, om det inte är onödigt.

Du som  Detta gäller alla elever i åk F-9 på grundskolan samt på gymnasiet. I den nya skollagen skärps kraven på skolan att informera vårdnadshavare  Elever har skyldighet att delta i den utbildning som ordnas av skolan, säger skollagen. Varje elev ska delta i utbildningen om den inte är sjuk eller har annat  När mentor anmält skolfrånvaro till EHT beslutar rektor om att utreda elevs frånvaro enligt.